คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความป้องกันอยู่ เปิดเผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้กระดาน คปภ. ตรึกตรอง จึงควรดำเนินงานเพื่อป้องกันประโยชน์ของราษฎรผู้เอาประกันภัย

เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม 65 ที่ทำการคณะกรรมการกำกับและช่วยเหลือการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า จากที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบห้องประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการและผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นแห่งเมืองไทย นั้น

ที่ทำการ คปภ. ขอเรียนอธิบายว่า ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดมุ่งหมายจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อป้องกันประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ เงื่อนไข และระยะเวลา ให้บริษัทจะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้ปิดกิจการ อย่างต่ำดังต่อไปนี้

1. แนวทางจัดแจงหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. แนวทางการบอกให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียรู้ และใช้สิทธิตามกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งยังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการค้าประกันวินาศภัยและการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ระยะเวลาของการดำเนินงานตามข้อ 1-4 ในเรื่องที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทมุ่งหมายจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและให้มีการจ่ายบัญชี

หากแม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านที่ทำการ คปภ. แล้ว แต่คณะกรรมการ คปภ. ยังไม่ได้อนุญาต ในการนี้ ที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานตรึกตรองรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. ตรึกตรองต่อไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับใช้หนี้ที่เกิดจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อปรับปรุงธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความยั่งยืนและเสถียรภาพเพียงแค่นั้น
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อบังคับไม่ได้กำหนดภารกิจของกองทุนฯ ให้เกี่ยวเนื่องถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ดังนั้น ขอให้ราษฎรอย่าวิตกกังวล โดยการันตีว่าเวลานี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่อาจจะปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จวบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งทีมงานมี เจ้าหน้าที่สายกำกับธุรกิจและการลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายข้อบังคับและคดี และสายป้องกันสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย