เช็กข้อมูลล่าสุด ครม. อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 มกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ของสศค. กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท แล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่อยากความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีด้านหลังพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พุทธศักราช 2564

โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • ก.พ. 2565
  • มี.ค. 2565
  • เดือนเมษายน 2565

เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขแล้วก็ลดภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็คนที่อยากความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติมีรายได้ต่ำลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เพียงพอ ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.